جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا از بودجه ۹۷ حذف شد

در لايحه پيشنهادي دولت؛

دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا از بودجه ۹۷ حذف شد

در لايحه بودجه سال ۹۷ به پروژه «دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا» که در سند جامع توسعه علمي کشور و سياستهاي اقتصاد مقاومتي ديده شده است، بودجه تعلق نگرفت.

فضانورد ۱۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع «دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا (با مشارکت جهان اسلام و همکاري هاي بين‌المللي)» که در احکام مرتبط با سند جامع توسعه علمي کشور، احکام مندرج در قانون برنامه ششم و سياستهاي اقتصاد مقاومتي لحاظ شده، در لايحه بودجه سال ۹۷ ملاحظه نشد و براي آن رديف مرتبط در تکاليف دستگاه اجرايي متولي تعلق نگرفته است.

براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس احکام مرتبط با دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ ملاحظه نشده است و به نظر مي رسد اين امر، عمدتا به دليل مغايرت مأموريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با فناوري هاي فضايي و تمرکز بر حوزه ارائه خدمات فضايي است.

اين درحالي است که اين حکم قبلا در رديف اعتبارات متفرقه در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ لحاظ شده بود.

رشد ۵ درصدي اعتبارات برنامه اي بخش هوافضا

درهمين حال براساس بررسي مرکز پژوهشهاي مجلس در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ به طور کلي مجموع اعتبارات برنامه اي بخش هوافضاي کشور رشد ۵ درصدي داشته است و از مجموع رقم حدود ۳.۵۸۲ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به رقم ۳.۶۵۶ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسيده و حدود ۰.۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومي کل کشور را به خود اختصاص داده است.

مجموع درآمدهاي بخش هوافضاي کشور در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۷ درصدي داشته و از مجموع رقم حدود ۲۸۳۲ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به رقم حدود ۳۰۳۶ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ رسيده است. همچنين در بررسي بودجه شرکت هاي بخش هوافضا در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص شد که مجموع ۵۰ درصد سود ويژه اين شرکت ها بالغ بر ۸۶۸ ميليارد ريال مي باشد که نسبت به سال گذشته حدود ۰.۱۲ درصد افزايش داشته است.

در حوزه هوايي سهم اعتبارات برنامه اي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۵ درصدي داشته و از رقم ۱۴۷۴ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۵۵۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ رسيده است.

در حوزه فضايي اما مشاهده مي شود که سهم اعتبارات برنامه اي حوزه فضايي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد قابل توجهي نداشته و از مبلغ ۲۰۸۸ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹۲ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسيده است.

اراده اي براي ارتقاي جايگاه فضايي کشور وجود ندارد

مرکز پژوهشهاي مجلس با نگاهي به مجموع ۱۹ درصد بودجه تخصيص داده شده به سازمان فضايي ايران و پژوهشگاه فضايي ايران در سال ۱۳۹۵ و همچنين ۱۳ درصد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، اعلام کرده که «به نظر مي رسد اراده اي براي توسعه و ارتقاي جايگاه حوزه فضايي کشور از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وجود ندارد.»

در بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ با توجه به حذف رديف هاي هزينه اي برنامه هاي «توسعه فناوري ها و فعاليت هاي فضايي» و «توسعه کاربردهاي فضايي و حفظ نقاط مداري» ذيل سازمان فضايي ايران و همچنين پايان مهلت اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU)به ايران تا سال ۱۳۹۷ مبني بر عملياتي شدن نقطه زهره ۲ و اهميت فوق العاده اين موضوع رديف اعتباري ياد شده بسيار ناچيز است و به نظر مي رسد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خريد ماهواره خارجي را با توجه به تعريف رديف برنامه اي «توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات» و توسعه خدمات فضايي در اولويت قرار داده است.

در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رديف متفرقه برنامه «توسعه زيرساخت ها و خدمات کاربردي ارتباطي و پايه فضايي» با مجموع اعتبار هزينه اي ۵۷۰۰۰۰۰ ميليون ريال که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان برنامه «توازن منطقه اي و کاهش شکاف اطلاعاتي و ديجيتالي بين مناطق و استان هاي کشور و زيرساختهاي ماهواره اي» ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار داشت به دليل عدم شفافيت صرف اعتبار اين برنامه در حوزه هاي فضايي و غيرفضايي و همچنين ايجاد بي نظمي در محاسبات بودجه اي لحاظ نشده است. با توجه به هزينه بالاي تأمين ماهواره سنجشي و مخابراتي پيشنهاد مي شود با موافقت دولت، سهم حوزه فضايي از مبلغ رديف ياد شده منفک و به رديف هاي اعتبارات برنامه اي ذيل سازمان فضايي ايران اضافه شود.

مرکز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد کرده که به منظور توسعه زيرساخت هاو خدمات کاربردي ارتباطي و پايه فضايي، بخشي از اعتبارات رديف متفرقه تملک دارايي سرمايه اي ۱۴۹۰۰۰-۱ تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ذيل لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور کسر و به رديف تملک دارايي هاي سرمايه اي به شماره رديف ۱۱۱۱۰۰-۱ تحت عنوان «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» اضافه شود.

به کسب و کارهاي نوپاي حوزه فضايي اعتبار تعلق گيرد

همچنين پيشنهاد مي شود به منظور حمايت از کسب و کارهاي نوپا در حوزه هاي سنجش از دور، کاربردهاي فضايي نوين و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شود که بخشي از مبلغ ۱۴۰۰ ميليارد ريال موضوع بند «ب» تبصره «۱۸» ماده واحده را به منظور تأمين سرمايه بخش دولتي در امور سرمايه گذاري خطرپذير در قالب صندوق هاي پژوهش و فناوري غير دولتي تخصيص دهد. موضوع فعاليت اين صندوق ها حمايت از کسب و کارهاي نوپا در حوزه سنجش از دور، کاربردهاي فضايي نوين و فناوري اطلاعات و ارتباطات است.

در راستاي ايجاد و توسعه اپراتورهاي فضايي پيشنهاد مي شود موضوع بند «ج» تبصره «۱۸» ماده واحده به صورت زير اصلاح شود:

«به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شود از طريق سازمان فناوري اطلاعات ايران و سازمان فضايي ايران نسبت به مشارکت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به منظور انجام طرح پروژه هاي دولت الکترونيک، توسعه خدمات الکترونيکي و ايجاد اپراتورهاي فضايي اقدام کند. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شرکت هاي تابعه به تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين مي شود.»

از سوي ديگر در بررسي غيراعتباري لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نظر مي رسد احکام مرتبط با بند «پ» از ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه درباره سياستگذاري و لحاظ کردن تدابير لازم جهت مشارکت صنايع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي که تأمين و خريد آنها از خارج کشور صورت مي پذيرد در لايحه بودجه سال جاري رعايت نشده است.

تعداد بازديد:398 آخرين تغييرات:96/10/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر