پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

همراه بادعاي ملکوتي امام زين العابدين درصحيفه سجاديه:گروه هاي فرشتگان(ش12)

بارخدايا، (درود فرست بر) فرشتگان حامل عرشت، همان ها که از تسبيح تو سست نمي گردند و از تقديس و تنزيه تو ملول و دلزده نمي شوند و از عبادت تو در نمي مانند و در راه اجراي فرمان تو کوتاهي و سستي را بر تلاش و کوشش ترجيح نمي دهند و از شيدايي به سوي تو غفلت نمي ورزند و اسرافيل دارنده ي صور، که چشم انتظار اجازه و فرود آمدن فرمان توست تا در صور بدمد و به خاک افتادگان و گروگان هاي گور را رها و بيدار کند و ميکائيل که نزد تو بلندپايه و داراي جايگاهي رفيع از طاعت توست و جبرائيل، امين وحي تو که آسمانيان فرمانبردارش اند و نزد تو گرامي و در آستانت مقرّب است و روح که بر فرشتگانِ حُجُب گمارده شده است و روحي که از امر توست، بر همه ي آنان درود فرست (و رحمت خويش را نثارشان ساز) و نيز بر ديگر فرشتگان، که مقامي فروتر از ايشان دارند، از ساکنانِ آسمان هايت و امانت داران پيام هايت.

پس پروردگارا، بر همه ي آنان درود و رحمت فرست و همچنين بر روحانيون از فرشتگانت و آنان که نزد تو داراي قرب و منزلت اند و بر فرشتگاني که حامل پيام هاي غيبي به سوي فرستادگان تواند و امين وحي تو مي باشند و بر گروه هاي فرشتگاني که آنان را ويژه ي خودت ساخته اي و بر آنان که با تقديس و تنزيه خود، از خوردني و نوشيدني بي نيازشان ساخته اي و در درون طبقات آسمان ها سکنايشـان داده اي- درود فرست- و بر فرشتگـاني که چون فرمانِ تو به انجام وعده ات در رسد بر کـرانه هاي آسمـان ها گمـارده شوند و بر خـزانه داران باران و به حرکت درآورندگان ابرها و آن فرشته اي که در اثر فريـاد زجرش غرّش رعدهـا شنيده مي شود و آنگاه که ابرهاي خروشان را شناور مي سازد شعله هاي برق برمي جهد و فرشتگانِ بدرقه کننده ي برف و تگرگ و فرشتگاني که همراه نزول قطره هاي باران فرود مي آيند و فرشتگاني که بر خزائن بادها گمارده شده اند و بر فرشتگان وکلاي کوه ها که همچنان برجاي مانند و بر فرشتگاني که وزن آب ها و پيمانه ي باران هاي پرآب و رگبارهاي متراکم را به آنان آموخته اي و بر فرشتگاني که فرستادگان تو به سوي ساکنان زمين اند که بلا و گرفتاري ناخوشايند و گشايش خوشايند برايشان آورند و بر سفيران بزرگوار و نيکوکار، فرشتگانِ بزرگواري که اعمال مردمان را حفظ و آنها را مي نويسند و فرشته ي مرگ و ياورانش، منکر و نکير و رومان که مردگان را در گورها بيازمايد، طواف کنندگانِ بيت معمور، مالک، خازنان دوزخ، رضوان، خدمتگزاران و کليدداران بهشت، فرشتگاني که از فرمان خداوند سرپيچي نمي کنند و اوامر خداوند را به نيکي امتثال مي نمايند، فرشتگاني که (به بهشتيان) مي گويند: «سلام بر شما در برابر صبر و پايداريتان، (وارد بهشت شويد)

 چه پايان نيک و عاقبت خوشي، نگاهبانان دوزخ که چون به آنان گفته مي شود: (مجرم را) بگيريد و به زنجير کشيد سپس او را در آتش افکنيد به سرعت او را مي گيرند و هيچ مهلتش ندهند و -همينطور- بر تمام فرشتگاني که نامي از آنها بيان نکرديم و مقام و موقعيتشان را نزد تو نمي دانيم و از کاري که آنها را بدان گمارده اي، بي خبريم و بر فرشتگان ساکن هوا و زمين و آب و هر کس از ايشان که در کار آفريدگانند، بر همه ي آنان درود فرست در روزي که هر کس همراه با دو فرشته مي آيد، که يکي او را مي راند و ديگري گواه بر اوست.

صحيفه سجاديه

تعداد بازديد:2002 آخرين تغييرات:86/12/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر