شنبه 4 خرداد 1398 - 20 رمضان 1440 - 25 مي 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

تغییرات یکساله شاخص‌های نیروی کار/سیر نزولی اشتغال در بخش کشاورزی

مهر بررسي کرد؛

تغييرات يکساله شاخص‌هاي نيروي کار/سير نزولي اشتغال در بخش کشاورزي

بازار کار اشتغال

بررسي جديدترين نتايج آماري از نيروي کار نشان مي دهد نرخ مشارکت اقتصادي افزايش و در مقابل نرخ بيکاري روند کاهشي داشته است.همچنين بخش خدمات بيش از ۵۲درصد از جمعيت شاغل را به خود اختصاص مي دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جزئيات نتايج نيروي کار مربوط به زمستان ۹۶ که به تازگي از سوي مرکز آمار ايران منتشر شده است، نشان مي دهد، نرخ مشارکت اقتصادي به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان جمعيت فعال و غيرفعال کشور افزايش داشته است. در عين حال نرخ بيکاري ۰.۴ دهم درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش يافته است. 

همچنين برآيند وضعيت سهم اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي طي يکساله منتهي به زمستان ۹۶ حاکي از آن است که عليرغم افزايش ميزان اشتغال در بخش خدمات، روند اشتغالزايي در بخش کشاورزي کاهشي بود. در عين حال سهم بخش صنعت از اشتغال تقريبا يک روند بدون تغيير را طي کرده است.

بر اساس اين گزارش، «نرخ مشارکت اقتصادي» به عنوان شاخصي که تعيين کننده مجموع جمعيت شاغل و بيکار کشور است، در زمستان ۹۶  معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که اين شاخص در زمستان سال ۹۵ به ميزان ۳۸.۹ درصد بوده است؛ بنابراين نرخ مشارکت اقتصادي طي ۱۲ ماهه منتهي به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به اين معنا که مجموع جمعيت شاغل و بيکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به اين معنا که جمعيت فعال کشور به نسبت جمعيت غيرفعال افزايش داشته است.

همچنين طبق آمار جديد منتشر شده از شاخص هاي نيروي کار در زمستان ۹۶، شاخص «نرخ بيکاري» در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد بود که اين ميزان نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش را نشان مي دهد. همچنين نرخ بيکاري در نقاط شهري ۰.۶ درصد و در نقاط روستايي نيز ۰.۲ درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش داشته است.

علاوه بر اين بررسي سهم اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي در بخش خدمات طي يک سال گذشته همچنان روند صعودي داشته است. بر اين اساس سهم بخش خدمات از اشتغال از ۵۱.۴ درصد در زمستان سال ۹۵ با افزايش ۰.۷ درصدي به ۵۲.۱ درصد در زمستان ۹۶ رسيد.

همچنين سهم اشتغال بخش صنعت تقريبا طي يک سال مذکور روند بدون تغيير را طي کرده به طوري که سهم اين بخش از کل اشتغال کشور از ۳۲.۵ درصد در زمستان ۹۵ به ۳۲.۶ درصد در زمستان ۹۶ رسيده که تغيير چنداني را نشان نمي دهد.

اما سهم بخش کشاورزي از اشتغال کشور طي يکسال مذکور روند کاهشي داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسيده است. بنابراين همزمان با افزايش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزي کاهش پيدا کرده است.

«شاخص اشتغال ناقص» نيز نشان مي دهد طي يکسال گذشته اين نرخ از ۹.۶ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۰.۱ درصد افزايش پيدا کرده است.افراد داراي اشتغال ناقص شامل شاغلاني هستند که به دلايل اقتصادي نظير رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيرکاري يا ساير موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار مي کنند و خواهان انجام کار اضافي هستند.

تعداد بازديد:207 آخرين تغييرات:97/03/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر