دوشنبه 29 بهمن 1397 - 13 جمادي الثاني 1440 - 18 فوريه 2019
صفحه اصلي/پزشكي

تدوین و بازنگری استاندارد حرفه ای پرستاری/ کاهش بار مالی

مديرکل دفتر توانمندسازي معاونت پرستاري وزارت بهداشت خبر داد؛

تدوين و بازنگري استاندارد حرفه اي پرستاري/ کاهش بار مالي

مديرکل دفتر توانمندسازي معاونت پرستاري وزارت بهداشت، از تدوين و بازنگري استاندارد حرفه اي پرستاري با همکاري دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و معاونت درمان وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر علي دادگري، گفت: با پيشرفت علم پزشکي و گستردگي علوم مرتبط و تخصص ها در حرفه پزشکي لزوم تدوين پروتکل هاي استاندارد اجرايي در موقعيت هاي باليني بيش از پيش احساس مي شود. بنابراين تدوين پروتکل هاي استاندارد مراقبتي منجر به يکسان سازي نحوه ارائه مراقبت و امکان ثبت و پايش يکپارچه آن مي شود.

وي افزود: شواهد نشان داده است کاربرد پروتکل ها با رضايت قابل توجه بيمار، پرستار و مديران پرستاري همراه بوده و مي تواند طول مدت بستري بيمار در بيمارستان را نيز کاهش دهد. علاوه بر اين کاربرد استانداردها به هزينه اثربخشي اقدامات منجر شده و کاهش بار مالي قابل توجهي را به دنبال دارد. 

دادگري گفت: پروتکل ها و استانداردها ابزار مهمي در تصميم گيري در بالين هستند و از مداخلات بي اثر و بعضا خطرناک و بي مورد جلوگيري مي نمايد. انضباط حاکم بدنبال بکارگيري استاندارها از نظر اخلاقي و قانوني نيز حائز اهميت است و فرايند پيگيري مسائل مرتبط به مسايل قانوني را تسهيل مي نمايد. نتايج حاصل از اقدامات مبتني بر استانداردها به پژوهشگران حوزه باليني امکان براي اثربخشي پروسيجرها را مي دهد و به شکل گيري شواهد علمي متقن و منظم کمک مي کند.

مدير کل دفتر توانمندسازي و ارتقاي و بهره وري سرمايه هاي انساني معاونت پرستاري، تصريح کرد: باعنايت به اهميت تدوين استانداردهاي حرفه اي با هدف ارتقاي کيفيت خدمات باليني پرستاري و پيشگيري از خطاهاي حرفه اي، معاونت پرستاري وزارت بهداشت با همکاري دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و مرکز تحقيقات تعرفه سلامت معاونت درمان اقدام به سازماندهي فرايند تدوين و بازنگري استاندارد حرفه اي پرستاري کرده است. براساس اولويت تعيين شده موضوعاتي نظير سقوط بيمار و ساکشن در فهرست اوليه قرار گرفتند که پروتکل پرستاري براي آنها تدوين مي شود.

وي گفت: همچنين در خصوص موضوعاتي مانند انتقال خون که پروتکل آن قبلا تدوين شده، دستورالعمل اجرايي آن بزودي ابلاغ مي شود.

دادگري افزود: بر اساس تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه مقرر شد با بهره گيري از صاحبنظران، پژوهشگران، انجمن هاي علمي، مراکز علمي تحقيقاتي سازمان نظام پرستاري، دانشگاهيان و اساتيد برجسته پرستاري به سرعت تدوين و بازنگري پروتکل ها و استاندارها در حرفه پرستاري انجام پذيريد و از سوي معاونت جهت اجرا ابلاغ شود.

تعداد بازديد:96 آخرين تغييرات:97/04/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر