دوشنبه 30 مهر 1397 - 12 صفر 1440 - 22 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۱۲ برابر حد مجاز

مرضيه نوري

غلظت ذرات معلق در هواي زابل ۱۲ برابر حد مجاز

تعداد بازديد:59 آخرين تغييرات:97/05/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر