سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/خانواده

ششمین جلسه کارگروه ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برگزار شد

با حضور معاون زنان رئيس جمهور:

ششمين جلسه کارگروه ملي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار برگزار شد

ششمين جلسه کارگروه ملي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار با موضوع اقدام و عمل با حضور معاون زنان و خانواده رئيس جمهور و دو تن از نمايندگان مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، معصومه ابتکار در ششمين جلسه کارگروه ملي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار که با موضوع اقدام و عمل معاون برگزار شد، با بيان اينکه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، سازمان بهزيستي، کميته امداد و ديگر دستگاه ها تلاش هاي زيادي براي تدوين برنامه اقدام و عمل مشترک و هماهنگي بين بخشي در موضوع زنان سرپرست خانوار بر اساس بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم انجام داده اند، به برگزاري ۶۰۰ نفر ساعت جلسه توسط اين کارگروه در سال جاري اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز در تعاريف همگي به اجماع و وحدت نظر رسيده ايم که البته اينها همه قراردادي بوده و قطعي نيستند.

ابتکار با تاکيد بر اينکه تمام اين موارد جزو تکاليف دستگاه هاست، افزود: در حال حاضر با توجه به پايش اطلاعات موجود، هماهنگي و همپوشاني بيشتري اتفاق افتاده است.

معاون رييس جمهور همچنين اظهار اميدواري کرد که با بهره گيري از فرصت هاي سال جاري، حداکثر استفاده براي تحقق اهداف اين برنامه به عمل آيد و بتوان آن را به زودي براي اجرا ابلاغ کرد، ضمن اينکه انتظار مي رود اين قانون با نگاه جامع به ابعاد مختلف آن ديده شود و دستگاههاي مختلف در حد توان براي اجراي آن ورود کنند.

سوسن باستاني معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان نيز با اشاره به اينکه برنامه اقدام و عمل طي جلسات گذشته در کميسيون تخصصي و کميسيون اصلي هيئت دولت، با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاه ها بررسي و نهايي شده، گفت: امروز اين برنامه مرور مي شود تا پس از نهايي شدن براي اجرا به دستگاهها ابلاغ شود.

وي در مرور فعاليت هاي انجام شده گفت: بر طبق بند «ت» ماده ۸۰، تهيه و اجراي طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي برنامه، توسط معاونت امور زنان و با همکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط و تاييد برنامه مذکور در هيئت وزيران و تصويب در مجلس صورت مي پذيرد.

وي افزود: علاوه بر برگزاري ۵ جلسه با حضور نمايندگان دستگاههاي مورد اشاره، طرح مزبور در کميسيون تخصصي و اصلي هيئت دولت و نيز کميسيون هاي مجلس با حضور نمايندگان محترم مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

به گفته وي اولين اقدام انجام شده بر اساس متن ماده، طرح آن در شوراي اجتماعي کشور بود که کليات آن از جمله تشکيل بانک اطلاعاتي توسط وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعي به تصويب رسيد و پس از آن برنامه اقدام و عمل با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاه ها در معاونت تهيه شد که حدود ۶۰۰ ساعت کار کارشناسي بر روي آن صورت گرفت. در مرحله بعد اين طرح در کميسيون فرعي هيئت دولت مطرح شد و سپس به کميسيون اصلي ارسال شد و بر اساس مصوبه ابلاغي هيئت دولت، قرار بر اين شد که برنامه اقدام و عمل نهايي شده و به دستگاهها ابلاغ شود.

در بخش ديگري از اين جلسه «زهره نظري» مدير کل دفتر بررسي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي معاونت امور زنان گفت: ما پيش نويس برنامه اقدام و عمل را با بهره گيري از پيش نويسي که سازمان بهزيستي آماده کرده بود با بررسي هاي کارشناسي در معاونت امور زنان و خانواده و با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاه ها آماده کرديم و سپس برنامه وارد کميسيون تخصصي هيئت دولت شد که حدود ۹ جلسه نيز در کميسيون فرعي بررسي شد و با انجام اصلاحاتي خلاصه تر و در نهايت آماده ارسال به کميسيون اصلي شد که در آنجا تصميم بر اين شد که ابلاغ برنامه اقدام و عمل بايد توسط خود معاونت امور زنان و خانواده انجام شود. همچنين نظارت و گزارش شش ماهه آن نيز توسط معاونت بايد به هيئت دولت ارسال شود.

وي با توضيح اينکه در برنامه اقدام و عمل بايد به تعريف واحدي از زنان سرپرست خانوار مي رسيديم، گفت: تعريف ما بر اساس تعريف سازمان بهزيستي و مرکز آمار ايران از زنان سرپرست خانوار شامل زنان همسر فوت شده، زنان مطلقه، زنان داراي همسر زنداني، از کار افتاده، متواري، مفقود الاثر و معتاد است و نيز دختران مجردي که به سن تجرد قطعي رسيده اند و تحت عنوان خود سرپرست مطرح مي شوند.

در ادامه جلسه نمايندگان دستگاه هاي مختلف به طرح نقطه نظرات خود پرداختند و قرار بر اين شد که ظرف ۴۸ ساعت آينده آخرين پيشنهادات خود را ارائه دهند تا برنامه اقدام و عمل هر چه سريعتر وارد پروسه نهايي شود.

تعداد بازديد:99 آخرين تغييرات:98/04/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر