پنج شنبه 8 اسفند 1398 - 3 رجب 1441 - 27 فوريه 2020
صفحه اصلي/خانواده

مهاجرت ۷۱۱ هزار نفر از شهرها و روستاها/۱۰ درصد مهاجرت‌ها برای شغل

مهر گزارش مي‌دهد

مهاجرت ۷۱۱ هزار نفر از شهرها و روستاها/۱۰ درصد مهاجرت‌ها براي شغل

بررسي علت مهاجرت از شهرها و روستاها در سال گذشته نشان مي‌دهد که علت ۱۰ درصد از اين مهاجرت‌ها براي «جستجوي شغل» بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج آمار جمعيت مهاجرين از روستاها و شهرها حکايت از آن دارد که ۷۱۱ هزار و ۱۵۴ نفر در سال گذشته از مناطق شهري و روستايي مهاجرت کردند که ۵۸۸ هزار و ۳۱۲ نفر مربوط به نقاط شهري و ۱۲۲ هزار و ۸۴۱ نفر مربوط به نقاط روستايي بوده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار، بررسي عوامل مهاجرت نشان مي‌دهد، «جستجوي شغل» با سهم ۱۰ درصدي نسبت به ساير عوامل، دومين عامل مهاجرت بوده است. بيشترين علت مهاجرت از شهرها و روستاها «پيروي از خانواده» بوده که ۵۲.۸ درصد از کل مهاجرت ها را به خود اختصاص مي‌دهد.

همچنين «جستجوي براي پيدا کردن شغل بهتر» با سهم ۶.۵ درصدي سومين علت مهاجرت را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اين گزارش، در نقاط شهري بيشترين علت مهاجرت به ترتيب مربوط به «پيروي از خانوار» ( ۵۳.۹ درصد)، «جستجوي کار» ( ۱۰.۱ درصد) و «جستجوي کار بهتر» ( ۶.۴ درصد) بوده است.

در نقاط روستايي نيز بيشترين علت مهاجرت به ترتيب مربوط به «پيروي از خانوار» ( ۴۷.۸ درصد)، «پايان خدمت وظيفه» ( ۱۳.۵ درصد) و «جستجوي کار» ( ۹.۱ درصد) بوده است.

از بين جمعيت مهاجر سال ۱۳۹۷ ، تعداد ۳۰۲ هزار و ۸۱۷ نفر معادل ۴۲.۶ درصد از نظر اقتصادي فعال بودند يعني در يکي از گروه شاغلان يا بيکاران قرار داشتند که از اين تعداد ۲۳۴ هزار و ۶۴ نفر از اين جمعيت شاغل بودند و ۶۸  هزار و ۷۵۳ نفر نيز در گروه بيکاران قرار داشتند. اين آمار نشان مي دهد که ۷۷.۳ درصد از «جمعيت فعال مهاجر» شاغل و ۲۲.۷ درصد بيکار بودند.

بيشترين علت مهاجرت جمعيت شاغل در سال گذشته ، به ترتيب مربوط به «جستجوي کار»، «پيروي از خانوار» و «جستجوي کار بهتر» و کمترين علت مهاجرت شاغلان نيز مربوط به «پايان تحصيل»، «تحصيل» و «انجام خدمت وظيفه» بوده است.

در بين گروه بيکاران مهاجر نيز بيشترين علت مهاجرت در سال ۱۳۹۷ به دليل پايان خدمت وظيفه سربازي، «پيروي از خانوار» و «جستجوي کار» بود. همچنين کمترين علت مهاجرت اين قشر نيز مربوط به«انتقال شغلي»، «انجام خدمت وظيفه» و «تحصيل» بوده است.

تعداد بازديد:264 آخرين تغييرات:98/05/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر