چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 22 ذي الحجه 1441 - 12 آگوست 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

جدول زمانی پخش زنده دروس روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت اعلام شد

جدول زماني پخش زنده دروس روز پنجشنبه ۴ ارديبهشت اعلام شد

جدول زماني پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصيلي از شبکه‌هاي آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۴ ارديبهشت اعلام شد.
جدول زماني پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصيلي از شبکه‌هاي آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۴ ارديبهشت به شرح زير اعلام شد:

شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول:
ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربي پايه٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعي پايه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعي ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگليسي ٩
دوره ابتدايي:
از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسي و نگارش پايه اول
از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربي و تفکر پايه دوم
از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازي و رياضي پايه سوم
ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات و مهارت‌هاي اجتماعي پايه چهارم
از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازي و رياضي پايه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پيام‌ها و هديه‌هاي آسماني پايه ششم
متوسطه دوم:
ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه١ پايه١٠ رشته رياضي فيزيک
ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه‌اي پايه١٠ تمام رشته‌ها
ساعت ۱۵:٣٠ درس شيمي٢ پايه ١١ رشته رياضي فيزيک و علوم تجربي
ساعت ۱۶ درس نگارش٢ پايه١١ تمام رشته‌ها
ساعت ۱۶:٣٠ درس رياضيات گسسته پايه١٢ رشته رياضي فيزيک
ساعت ١٧ درس فيزيک ٣ پايه١٢ رشته علوم تجربي
ساعت ٢٢ درس شيمي٣ پايه ١٢ رشته رياضي فيزيک و علوم تجربي

ساعت ۲۲:۳۰
درس فارسي٣ پايه١٢
شبکه ۴:
رشته‌هاي ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي و فني حرفه‌اي و کاردانش:
ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاريخ اسلام ٢ پايه ١١ رشته علوم و معارف اسلامي

ساعت ۸:٣٠
تا٩ درس جامعه شناسي ١ پايه١٠رشته ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس تاريخ ١ پايه١٠ رشته ادبيات و علوم انساني
ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس اصول عقايد ٢ پايه ١١ رشته علوم و معارف اسلامي
ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس روانشناسي پايه ١١ رشته ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵۵ رياضي١ - پايه١٠ -نسبت‌هاي مثلثاتي - درس مشترک شاخه‌هاي فني حرفه‌اي و کاردانش
ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:١۵ درس پرورش و توليد غلات و گياهان صنعتي - پايه ١٢ -رشته امور زراعي-شاخه فني و حرفه‌اي
ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوري‌هاي نوين - پايه١١ - از ايده تا محصول - درس مشترک شاخه‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش
ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط موثر پايه١٠ - مکاتبات اداري و آراستگي -رشته‌هاي زمينه خدمات -شاخه فني و حرفه‌اي 
تعداد بازديد:315 آخرين تغييرات:99/02/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر