دوشنبه 20 ارديبهشت 1400 - 28 رمضان 1442 - 10 مي 2021
صفحه اصلي


 
 


 


 


 
 

بيانيه حريم خصوصي

بيانيه سطح توافق خدماتخروجي RSS

ضرب المثل هاي محلي

كاربر گرامي در صورتي كه از ضرب المثلهاي بلوچي و سيستاني آگاهي داريد حتما با ترجمه آن براي ما ارسال كنيد تا با نام خودتان در اين صفحه اضافه شود .در زير گوشه اي از ضرب المثلهاي سيستاني كه بدست آورديم ارائه شده است .

 mailto:info@zahedan-tebyan.ir

ضرب المثلهاي سيستاني

انسان وقتي پاي صحبت مردم سخنورخوش بيان وخوش ذوق ودرعين حال محروم سيستان مينشيندوبه ضرب المثل هاي رايجي كه درحين گفتار متكلم مطرح ميشودگوش فراميدهد چنان شيفته وفريفته وي ميشودكه گويي سعدي شيرين سخن رادرپيش روداردالبته مطرح نمودن ضرب المثل درادبياتكشورپهناورايران مصطلح است امااصالت نظم ونثر فارسي قديم درتكلم رايج سيستانيهابه نحوچشم گيري محفوظ وبرقرارمانده واين باب سخنوري كه مطلوب سرزمين سيستان است نسل به نسل تابه امروزنقل قول شده وميراث گرانبهاي سيستانيهاگرديده است كه خودجاي بسي تاني ومباهات است.گرچه ضرب المثلهاي مندرج زيراندكي ازدرياي مواج ادبيات سيستان است معذالك صحت مدعاي ماراثابت ميكندوازطرفي اين مطلب ميتواندمنشايي باشدمحض اطلاع سيستوني هايي كه قلبامشتاق اصل ونسب وشجره خويش ميباشندلكن ازآن كم اطلاع وغافل اندباشدكه خوانندگان ازاين گنجينه گرانبهاتوشه اي ببرندواصالت نياي خود راپاس دارند .

هركَه صَبركُنَه خوارِنْمِشو

 كسي كه صبوراست خواري وتنگدستي رالمس نمي كند.

هركَه صبردارَه گنج دارَه

صبرنزدهركسي بمانندگنج است

مُلْكِ خداتنگ نِيَهْ پُويِ گَدالَنگ نِيَه

براي گداي تندرست وصحت العضو ملك خدابسياراست

گَدااگَه وَتختِ شائي بَرشيِنَه بازگَدايَه

ميخواهدعقده گدازاده رابرساندولي عكس آنهم ثابت شده

اَمقه بْكاركِه بِتْني دْروكُني

كارنيكوكردن ازپركردن است نيك راخوبي وبدرابدي بود

كَسِي كِه دارَه خيِ نادارقومي نْدارَه

ثروتمندقوم وخويش نمي شناسدياسوارراغم پياده نيست

طْمَع كارشوبِي شُمْ مِي مُونَه

 طمع بيش ازحدممكن است فاجعه آفرين باشد

بارِكَجْ وَسَرْنْمِي رِيَه

باركج به منزل نرسديادروغگورسواشود

باكَلُوبْسازُووَدِه بْتازْ

ضرب المثل معروف كه باكدخدا(كلان)بسازوبه ده بتاز

اُوبارِشْ وَدَنِ گُربِه سْيَه نِيَه

اگرگربه سياه بگويدباران نبارد

دِنْدُونِ اسبِ پِش كَشَ نْمِشْمارِه

پيش كش به مفهوم شيربهاست مقصوداينست كه اگر اسب اهدايي پيرباشدسن وسالش راروي دندان نگاه نكنندكه كسرشان باشد

كِشْت وكارِپِدَرُودرُوداسِ فَرزِنْدونَه

مشت نمونه خرواراست هرچه هستيم پدران ماهمين بودندويابه كسراي گفتندديگران كاشتندماخورديم مابكاريم ديگران بخورند
تعداد بازديد:33205 آخرين تغييرات:87/12/09
نظرات

  • کاضم میر شهرکی:با تشکر از زحمات شما در زمینه غنی سازی فرهنگ اصیل سیستانی
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر