جمعه 20 تير 1399 - 18 ذي القعده 1441 - 10 ژولاي 2020
صفحه اصلي/قالب جديد سايت


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

نماز، روزه و غسل

حکم نماز و روزه دانشجويان، سربازان و معلمان و کارمندان

سؤال: دانش آموزان، دانشجويان، معلمان، سربازان و کارمنداني که به جهت تحصيل، سربازي يا شغل و کار خود هفته اي يک روز يا بيشتر به مسافت 45 کيلومتر سفر مي کنند حکم نماز و روزه آنها چيست؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

در فرض سؤال دانش آموزان و دانشجويان و سربازان در دوران آموزشي حکم مسافر را دارند اما معلمان و کارمندان و سربازان در غير دوره آموزشي که براي شغل سفر مي کنند در غير سفر اول نمازشان تمام و روزه شان صحيح است.

حضرت آيه الله بهجت:

نماز تمام و روزه هم مي گيرند با ملاحظه مسأله 1066 رساله.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

نمازشان را بايد تمام بخوانند و روزه را بگيرند و تفصيل را به توضيح المسائل مراجعه نماييد.

حضرت آيه الله تبريزي:

در فرض سؤال نماز معلمان وکارمندان در سفر مذکور تمام و روزه شان صحيح است و دانش آموزان و دانشجويان که براي تحصيل اين سفر را انجام مي دهند در نمازشان بين قصر و تمام جمع کنند و روزه را اگر گرفتند مجزي است و قضا ندارد و سربازاني که در دوره آموزش هستند حکم دانش آموزان و دانشجويان را دارند و اگر در محل خدمت کاري به آنها واگذار شده و رفت و آمد مي کنند در هر هفته، حکم آنها حکم معلمان و کارمندان مي باشد.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

در فرض سؤال نماز شکسته و روزه صحيح نيست. (جامع المسائل 1/137)

حضرت آيه الله سيستاني:

مجموعاً ده روز در ماه مسافر باشند براي مدت شش ماه متوالي از يک سال نمازشان در همه ي مسافرتها تمام است و اگر هشت روز در ماه باشد به احتياط واجب هم شکسته بخوانند و هم تمام.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

هرگاه هفته اي حداقل سه روز در مسافرت باشند نماز و روزه آنها تمام است.

 

امام صادق (ع) مي فرمايد:

اولين چيزي که مورد محاسبه قرار مي گيرد، نماز است، اگر قبول شود ساير اعمال نيز پذيرفته مي گردد و اگر رد شود ساير اعمال نيز رد مي گردد.

شرکت در نماز جمعه

سؤال: شرکت نکردن در نماز جمعه به خاطر بي مبالاتي و بي اعتنايي چگونه است؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

جايز نيست.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

با توجه به اينکه نماز جمعه واجب تخييري است، چنين شخصي مرتکب کار حرامي نشده است ولي ترک آن از روي بي اعتنايي کار شايسته اي نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

مناسب نيست.

حضرت آيه الله تبريزي:

در صورتي که نماز جمعه با شرايط معتبره منعقد شود حضور در آن بنابر احتياط واجب است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

نماز جمعه واجب عيني نيست.

حضرت آيه الله بهجت:

نماز جمعه واجب تخييري است.

حضرت آيه الله سيستاني:

نماز جمعه وجوب تعييني ندارد.

کاشتن مو و حکم وضو و غسل

سؤال: بوسيله کاشتن مو، موهاي سر يا ابرو ترميم مي گردد، وضو يا غسل با موي کاشته شده چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

اگر مانع از رسيدن آب در وضو و غسل باشد جايز نيست وگرنه اشکال ندارد.

حضرت آيه الله بهجت:

در فرض سؤال کاشتن خلاف احتياط وجوبي است و در صورت کاشتن بايد برطرف شود و اگر امکان ندارد احتياط جمع بين وضو يا غسل جبيره است و تيمم.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

اشکال دارد و در صورت امکان بايد برطرف شود، اگر نمي شود، وضو و غسل جبيره انجام شده و احتياطاً تيمم هم بکند.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

اشکال دارد.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

در صورتي که واقعاً مو را بکارند و جزء بدن شود و رشد و نمو کند هيچ اشکالي ندارد و اگر مو به صورت مصنوعي باشد و مانع از رسيدن آب به بدن نگردد آن هم اشکالي ندارد ولي اگر مانع رسيدن آب به بدن است فقط در مواقع ضرورت جايز است.

حضرت آيه الله سيستاني:

اگر احتمال داده شود که مانع رسيدن آب به بشره (پوست) است بايد برطرف شود.  

حضرت آيه الله تبريزي:

چنانچه کاشتن مو طوري باشد که در وقت وضو و غسل آب به پوست سر و صورت برسد مانعي ندارد.

معيار وطن بودن چيست؟

سؤال: کسي که موقتاً مثلاً براي ده سال يا کمتر يا بيشتر به جايي مي رود، مانند کارمندان و... آيا آن شهر وطن او محسوب مي شود؟ و معيار وطن محسوب شدن چيست؟  

حضرت آيه الله خامنه اي:

مادامي که قصد ماندن هميشگي در جايي نداشته باشد وطن محسوب نمي شود مگر آنکه آنقدر بدون قصد بماند که عرفاً بگويند آنجا وطن اوست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

ظاهراً محلي را که انسان به عنوان وطن جديد انتخاب مي کند به صرف نيت، توطن و سکونت دائمي در آن محل، آنجا حکم وطن را پيدا نمي کند. بلکه بايد مدتي بماند تا عرفاً صدق کند آن محل وطن و مسکن اوست و اين مدت به لحاظ اختلاف موقعيت و شغل و امکانات افراد، کم و زياد مي شود. ممکن است نسبت به فردي پس از ماندن مدتي کوتاه صدق کند و نسبت به فردي ديگر پس از مدتي طولاني و ملاک کلي همان صدق عرفي است. لازم به ذکر است که در موارد مشکوک اگر شخص قصد اقامه نکرده بايد احتياط کند و نماز را جمع بخواند. (جامع المسائل 2/141)

حضرت آيه الله بهجت:

کافي نيست و معيار صدق وطن است عرفاً و اگر به قصد هميشه ماندن مدتي بماند که صدق عرفي نمايد وطن محسوب مي شود.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

هرگاه قصد داشته باشد براي مدت طولاني مثلاً يک سال يا بيشتر در آنجا بماند به منزله ي وطن اوست.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

در فرض سؤال محل مذکور وطن او محسوب نمي شود و وطن شدن جايي براي کسي موقوف بر قصد توطن است.

حضرت آيه الله تبريزي:

در فرض مزبور نماز او تمام و روزه گرفته مي شود، اگرچه کمتر از ده روز بماند.

مانع بودن جوهر خودکار در وضو

سؤال: اگر جوهر خودکار بدست باشد و وضو بگيريم چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

اگر جرم داشته باشد بايد برطرف شود.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

جوهر خودکار جرم است و وضو با آن باطل است.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

اگر جرم آن باقي باشد مانع است و وضو با آن صحيح نيست.

حضرت آيه الله بهجت:

اگر جرميّت ندارد اشکال ندارد.

حضرت آيه الله تبريزي:

چنانچه جرم داشته باشد بايد رفع شود.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

جوهر خودکارهاي معمولي مانع محسوب نمي شود.

حضرت آيه الله سيستاني:

اگر احتمال حاجب بودن باشد بايد برطرف شود.

وضو و غسل با لاک ناخن

سؤال: لاک زدن ناخن يا رنگ کردن آن توسط زنان در صورتيکه در معرض ديد نامحرم است چه صورت دارد؟ و آيا غسل و وضوي آنها صحيح است؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

غسل و وضو در فرض مرقوم صحيح نيست و نشان دادن آن به نامحرم هم جايز نيست.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

وضو و غسل صحيح نيست و بايد از نامحرم بپوشاند.

حضرت آيه الله بهجت:

بايد بپوشاند و اگر عرفاً مانع است براي وضو و غسل بايد برطرف کند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

وضو و غسل با آن صحيح نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

جايز نيست و براي غسل و وضو بايد برطرف شود.

حضرت آيه الله تبريزي:

در فرض مزبور زن بايد زينت خود را از نامحرم بپوشاند و لاک زدن و مثل آن که مانع از رسيدن آب به ناخن زير آن مي شود براي وضو و غسل بايد آن را پاک کنند؛ وضو و غسل با وجود آن صحيح نيست.

حضرت آيه الله سيستاني:

بايد آن را از نامحرم بپوشاند و براي غسل و وضو حتماً آن را برطرف کنند.

روزه ي مريض

سؤال: دکتري مريض را از روزه گرفتن منع مي کند ولي خود شخص مي داند که روزه برايش ضرر ندارد چه بايد بکند؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

اگر مي داند که روزه ضرر ندارد بايد روزه بگيرد.

حضرت آيه الله بهجت:

بايد روزه بگيرد.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

بايد روزه بگيرد.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

اگر مي داند ضرر ندارد بايد روزه بگيرد.

حضرت آيه الله سيستاني:

بايد روزه بگيرد.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

بايد بگيرد.

حضرت آيه الله تبريزي:

چنانچه خود شخص خوف ضرر ندارد، بايد روزه بگيرد.

پيامبر اکرم (ص):

هر چيزي زکاتي دارد و زکات بدنها روزه است.

آيا براي خواندن نماز قضا، مي توانيم به جماعت اقتدا کنيم؟

نماز قضا را با جماعت مي شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا؛ و لازم نيست هر دو يک نماز را بخوانند مثلاً اگر نماز قضاي صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشکال ندارد.

دستور سجده ي سهو را بيان کنيد؟

دستور سجده ي سهو اين است که بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده ي سهو کند و پيشاني را به چيزي که سجده بر آن صحيح است بگذارد و بگويد: «بِسمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ صَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ» يا «بِسمِ الله وَ بِاللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمد وَ آلِ مُحَمَّدٍ» ولي بهتر است بگويد: «بِسمِ اللهِ وَ باِللهِ اَلسَّلامُ عَلَيکَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحمَهُ الله وَ بَرَکاتُهُ» بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و يکي از ذکرهايي را که گفته شد بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

کيفيت نماز احتياط را توضيح دهيد؟

کسي که نماز احتياط بر او واجب است، بعد از نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط کند و تکبير بگويد و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نمايد، پس اگر يک رکعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده، يک رکعت ديگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

مسأله اي درباره غسل

سؤال: کسي که در اثر ندانستن مسأله يا اهمال و سستي غسل هاي واجب خود را انجام نداده عبادات او مانند نماز و روزه ي او چه حکمي دارد؟[13]

حضرت آيه الله خامنه اي:

اگـر اهمال و سستي در انجام غسلي نمود، بايد نمازها و روزه هايش را قضا کند و عـلاوه بر آن کفاره هم دارد و همچنين اگر در اثر ندانستن مسأله غسل ننموده بايد نمـازهايش را قضا نمايد و در صورتي که در ياد گرفتن مسأله کوتاهي نکرده باشد روزه هـايش فقط قضـا دارد وگرنه بنابر احتياط واجب کفاره هم دارد و کسي که اصلاً نمي دانسته جنابت چيست و جنب کيست روزه هايش صحيح است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

بايد قضا نمايد و نسبت به روزه کفاره هم به ذمّه او تعلق مي گيرد، تفصيل را در توضيح المسائل ملاحظه نماييد.

حضرت آيه الله تبريزي:

بايد نمازها و روزه هايي که با اين حال و قبل از انجام دادن غسل به جا آورده آنها را قضا نمايد.

حضرت آيه الله بهجت:

هرچه را در حال جنابت و يا بدون غسل واجب ديگر به جا آورده بايد قضا کند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

بـايد نماز و روزه هـاي خـود را اعاده کند و کفاره روزه ها را نيز بنابر احتياط واجب بدهد و اگـر نمي تـواند کفـاره ي کامل بدهد بايد طبق مسأله 1402 رساله ي ما عمل کند.

حضرت آيه الله سيستاني:

نمازها باطل است و روزه اگر غسل جنابت يا حيض يا نفاس را عمداً انجام نداده باطل است ولي اگر جاهل بوده باطل نيست.

 

آيا کسي که چند غسل بر ذمه او هست، مي تواند به نيت همه يک غسل انجام دهد؟

کسي که چند غسل بر او واجب است مي تواند به نيت همه ي آنها يک غسل به جا آورد، يا آنها را جدا جدا انجام دهد.

آيا فرقي بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟

تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقي ندارند.

تعداد بازديد:19419 آخرين تغييرات:87/10/29
نظرات

  • احمدرشیدی:انصافازحمات بیشتری کشیده شده است باتشکر.
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر